Bekijk nu de nieuwe 2024 Tesy catalogussen!

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Veral Nederland

Artikel 1. Definities

Verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Veral Nijkerk B.V. handelend onder de naam Veral Nederland, KvK nummer 75277131, gevestigd te (3861 RG) Nijkerk aan de Gildenstraat 8; 
Koper: de onderneming die zaken en/of diensten bestelt bij en afneemt van verkoper;
Zaken: goederen die verkoper te koop aanbiedt;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen verkoper en koper tot stand komt;
Voorwaarden: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle leveringen en diensten van verkoper.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, onderhandelingen en overeenkomsten aangegaan door verkoper met een koper. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door verkoper uitdrukkelijk uitgesloten. Een verwijzing door koper naar de toepasselijkheid van zijn eigen (algemene) voorwaarden wordt door verkoper niet aanvaard, tenzij verkoper uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft aangegeven. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden geldt dan uitsluitend voor die betreffende overeenkomst.

Artikel 3. Offertes en tarieven

 1. Alle door verkoper uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door verkoper aangegeven.
 2. Alle offertes zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 3. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door koper verstrekte gegevens en op de uitvoering van te verrichten werkzaamheden onder normale omstandigheden.
 4. Indien een koper niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn ingaat op de door verkoper aangeboden offerte, dient koper op het eerste verzoek van verkoper de bij de offerte behorende ontwerpen en modellen aan verkoper te retourneren. Bij gebreke waarvan verkoper gerechtigd is aan de koper de voor het samenstellen van die offerte gemaakte kosten in rekening te brengen.
 5. Alle door verkoper in offertes en/of overeenkomsten vermelde prijzen zijn in Euro’s exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door verkoper anders is aangegeven en/of overeengekomen.
 6. De omzetbelasting en in het algemeen alle heffingen door de overheid opgelegd of toegestaan ter zake van het sluiten van de overeenkomst, de uitvoering en de financiële afwikkeling daarvan, komen voor rekening van koper.
 7. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om de door haar gehanteerde prijzen tussentijds te wijzigen, zulks met inachtneming van een termijn van dertig dagen.
 8. Een samengestelde prijsopgave betreft een prijsopgave voor het gehele aantal producten in de betreffende offerte. Koper kan geen beroep doen op de in die offerte opgenomen prijzen per (type) product of de prijzen van een gedeelte van de aangeboden producten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 9. De inhoud van de website, folders, catalogi en andere documentatie van verkoper, zoals prijzen, maten, kleuren, montage-instructies en overige specificaties, is aan wijziging onderhevig en bindt verkoper niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in de overeenkomst. Elke nieuwe prijsnotering van verkoper stelt de voorgaande buiten werking.
 10. Verkoper kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer een offerte ondertekend wordt geretourneerd en de opdracht wordt bevestigd door verkoper. Een begin van de feitelijke uitvoering door verkoper brengt ook een overeenkomst tot stand tussen verkoper en koper. Een overeenkomst kan schriftelijk en via e-mail tot stand komen.
 2. De offerte van verkoper wordt geacht de overeenkomst tussen partijen juist en volledig weer te geven.
 3. Wijzigingen in de overeenkomst zijn geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. Na aanvang van de overeenkomst worden wijzigingen opgegeven door koper door verkoper doorgevoerd indien zij schriftelijk door verkoper zijn bevestigd.

Artikel 5. Annulering

 1. Bij annulering van de overeenkomst vanwege oorzaken gelegen aan de zijde van koper is koper verplicht tot vergoeding van alle door verkoper gemaakte redelijke kosten, alsmede tot vergoeding van alle financiële gevolgen voor verkoper wegens de niet uitvoering van de overeenkomst. De vergoeding bedraagt minimaal 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van verkoper om volledige schadevergoeding van koper te verlangen.

Artikel 6. Levering

 1. Levering geschiedt enkel op plaatsen die bereikbaar zijn voor een vrachtwagen en zich bevinden op verharde wegen en gelegen op de begane grond. Verkoper is niet verantwoordelijk voor onbereikbaarheid van leveringsadressen. Een eventuele onbereikbaarheid wordt bepaald door verkoper.
 2. Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel worden bezorgd. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, is koper zonder ingebrekestelling in verzuim en zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn.
 3. Het is verkoper toegestaan de overeenkomst in gedeelte uit te voeren dan wel in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling per (deel)levering te verlangen.
 4. Ingeval van leenemballage op de geleverde producten is koper verplicht de leenemballage op eigen kosten binnen veertien dagen na levering leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Kosten wegens niet (tijdig) en/of beschadigd retourneren komen voor rekening van koper.
 5. Speciaal door verkoper voor koper bestelde zaken worden in geen geval retour genomen. Zaken dienen onbeschadigd, onbeschreven en in de originele verpakking te worden geretourneerd. Voor retour genomen zaken worden door verkoper kosten in rekening gebracht, gelijk aan een bedrag van 10% van de factuurwaarde exclusief btw, met een minimum van € 35,00. Indien een retour te nemen artikel door verkoper aan de leverancier of fabrikant geretourneerd moet worden en deze berekent hiervoor retournamekosten, dan zullen deze aan koper doorberekend worden.

Artikel 7. Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van verkoper.
 2. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 3. Bij het uitblijven van volledige betaling binnen de betalingstermijn is koper van rechtswege in verzuim. Als gevolg worden de openstaande bedragen direct en in zijn geheel opeisbaar en is koper wettelijke rente (ex artikel 6:119a BW) verschuldigd over de openstaande bedragen. Tevens is verkoper gerechtigd zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
 4. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Verkoper baseert deze kosten op de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende besluit. Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze kosten ook voor vergoeding in aanmerking.
 5. Door koper gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens op de verschenen rente en ten slotte in mindering op de facturen van oudste datum, ongeacht welke vermelding koper maakt bij diens betaling.

Artikel 8. Zekerheidsstelling

 1. Verkoper is te allen tijde gerechtigd van koper te verlangen dat deze hetzij de overeengekomen tegenprestatie(s) vooruitbetaalt, hetzij dat deze zekerheid stelt voor de nakoming van al hetgeen verkoper van koper uit hoofde van de overeenkomst of uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft of zal krijgen, alvorens tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst over te gaan.
 2. Indien koper niet de verlangde vooruitbetaling of zekerheid voldoet respectievelijk verstrekt heeft verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Termijnen

 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Verkoper zal al het mogelijke doen om levering binnen de overeengekomen termijn te realiseren. Termijnen gaan bovendien pas in nadat verkoper de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Een termijn vangt aan nadat koper alle noodzakelijke gegevens aan verkoper heeft verstrekt. Onder noodzakelijk wordt verstaan gegevens die verkoper als zodanig heeft aangemerkt en/of gegevens waarvan koper wist dan wel redelijkerwijs behoorde te weten dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Termijnoverschrijdingen als gevolg van wijzigingen van de overeenkomst komen voor rekening van koper.
 4. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. Verkoper dient daarbij een redelijke termijn van tenminste dertig dagen te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 5. Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn geeft koper nimmer aanspraak op schadevergoeding, tenzij de overschrijding te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper.
 6. Uitstel van een levertermijn op verzoek van koper kan slechts geschieden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper, onder de voorwaarde dat de aan het uitstel verbonden kosten en verliezen volledig voor rekening en risico van koper blijven. In dat geval is de door verkoper aan koper te verstrekken kostenopgave bindend voor koper.

Artikel 10. Prijzen

 1. Vermelde prijzen zijn exclusief btw, andere toeslagen van overheidswege, vrachtkosten en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders weergegeven.
 2. Bij orders met een netto factuurwaarde (exclusief btw) lager dan een door verkoper vast te stellen bedrag, worden door verkoper vast te stellen vrachtkosten, administratie- en orderbehandelingskosten in rekening gebracht aan koper.
 3. Verkoper heeft het recht prijzen eenzijdig te wijzigen. Koper heeft in geval van prijswijziging het recht de gesloten overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring indien sprake is van een prijsverhoging van meer dan 10%. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming van de prijsverhoging door koper te geschieden. Indien een prijsverhoging een gevolg is van een wettelijke of andere overheidsmaatregel heeft verkoper het recht de prijsverhoging door te berekenen aan koper, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs niet onderhevig is aan wijzigingen, zonder dat dit leidt tot een ontbindingsrecht van koper.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

 1. Verkoper heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst tot nadere orde op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ingeval een van onderstaande situatie(s) zich voordoet. Vorenstaande vereist geen ingebrekestelling en geen rechterlijke tussenkomst, evenmin is verkoper gehouden tot betaling van enige schadevergoeding of garantieverplichting ingeval: - koper de verplichtingen uit de met verkoper gesloten overeenkomst(en) niet behoorlijk, tijdig en/of volledig nakomt; - er gerede twijfel bestaat of koper in staat is de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst(en) met verkoper te voldoen; - van faillissement van koper, surséance van betaling, schuldsanering dan wel stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van koper.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van verkoper is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar van verkoper in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaken, van de betreffende zending. Ingeval van een periodieke betalingsverplichting aan de zijde van koper zal een dergelijke vergoeding niet meer bedragen dan de door koper verschuldigde vergoeding met betrekking tot (maximaal) één maand.
 2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van verkoper of degene die door verkoper zijn ingeschakeld, wordt elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade geleden door koper of derden ontstaan bij of door de uitvoering van de overeenkomst, dan wel door gebreken van door verkoper geleverde zaken, uitgesloten. Onder indirecte schade wordt nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, immateriële schade, stilligschade, gevolgschade (ook bij derden) en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.
 3. De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze voorwaarden gelden ook ten behoeve van derden, die door verkoper worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst, jegens koper.
 4. Verkoper is niet aansprakelijk voor vergoeding van enige schade indien koper op het moment waarop de schade-toebrengende gebeurtenis zich voordoet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens verkoper. Het in de vorige zin bepaalde geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden in door haar verstrekte adviezen en gegeven aan koper, behalve in geval van grove schuld of opzet aan haar zijde.

Artikel 13. Vrijwaring

 1. Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan verkoper toerekenbaar is. Indien verkoper uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is koper gehouden verkoper zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 2. Mocht koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is verkoper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van verkoper en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van koper.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door verkoper aan koper geleverde en zich nog bij/onder koper bevindende zaken blijven tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen koper jegens verkoper verschuldigd is eigendom van verkoper. Vorenstaande geldt tevens ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst(en) en met inbegrip van rente en kosten.
 2. Koper is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en zo mogelijk als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren. Ter zake van deze goederen krijgt verkoper bezitloos pandrecht, waartoe de koper reeds nu voor alsdan zijn onherroepelijke toestemming verleent, en wel voor de waarde van de alsdan (nog) openstaande vorderingen.
 3. De zaken kunnen door koper in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van derden.
 4. Verkoper is ten alle tijde gerechtigd om de geleverde zaken, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij koper of diens houders weg te (doen) halen indien koper zijn verplichtingen niet nakomt. Koper zal hiertoe zijn medewerking verlenen.

Artikel 15. Garantie

 1. Met inachtneming van het in deze voorwaarden bepaalde wordt door verkoper uitsluitend garantie verleend overeenkomstig de garantiebepalingen van de toeleverende fabrikant/producent.
 2. Ter zake van beschadiging van lak- en chroomwerk kan verkoper geen garantie verlenen, tenzij die beschadiging een gevolg is van kwaliteits- of constructiefouten van andere onderdelen.
 3. De garantie omvat uitsluitend de tijdens kantooruren uit te voeren reparatie of vervanging, ter keuze van verkoper, van (onderdelen van) het geleverde die gedurende de garantieperiode gebreken vertonen ten gevolge van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten. De voor garantie in aanmerking komende zaken dienen ter reparatie of vervanging bij verkoper aangeleverd te worden. Is reparatie of vervanging niet mogelijk, dan vergoedt verkoper maximaal de factuurwaarde van het gebrekkige product. Indien geen andere garantietermijn is vermeld geldt de garantie gedurende 1 jaar na levering.
 4. Alle vervangen zaken en onderdelen worden eigendom van verkoper.
 5. De garantie geldt niet indien het geleverde is beschadigd door een ongeval, misbruik, een verkeerd gebruik of een verkeerde toepassing of als resultaat van niet door verkoper aan het geleverde uitgevoerde werkzaamheden of indien de schade het gevolg is van een anderszins onjuiste behandeling. De garantie geldt evenmin indien koper zijn verplichtingen jegens verkoper niet is nagekomen.
 6. Op straffe van verval van iedere garantie door of aansprakelijkheid van verkoper dient koper binnen tien werkdagen na het constateren van gebreken aan het geleverde verkoper daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen onder duidelijke vermelding van de gebreken. Koper is niet gerechtigd op grond van een beroep op de garantie betaling uit te stellen of te weigeren.
 7. Behoudens de hiervoor omschreven garantie wordt door verkoper geen enkele garantie op het geleverde verleend.

Artikel 16. Reclames

 1. Koper is verplicht geleverde zaken te controleren, ongeacht de plaats van levering.
 2. Verkoper zal koper de zaken leveren overeenkomstig de omschrijving en in de hoeveelheid zoals in de (eventueel later gewijzigde) offerte of opdrachtbevestiging omschreven, zij het dat geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit en/of specificaties toelaatbaar zijn, voor zover daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de gebruikswaarde.
 3. Reclames dienen uitsluitend schriftelijk bij verkoper te worden ingediend binnen acht dagen na levering van de zaken. Reclames ingediend na voornoemde termijn en op andere wijze gedane reclames wijst verkoper uitdrukkelijk van de hand. Wanneer koper niet binnen acht dagen na levering reclameert, wordt hij geacht het geleverde akkoord te hebben bevonden.
 4. Reclames geven koper geen recht om betaling van het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.
 5. Indien het geleverde na de oplevering ervan wat betreft aard en/of samenstelling niet volgens de gebruiks-/toepassingsvoorschriften is gebruikt en/of indien koper zelf wijzigingen aan het geleverde heeft (laten) verricht(en), vervalt elk recht tot reclame.
 6. Indien koper met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de reclame terecht is, is verkoper uitsluitend gehouden de geleverde zaken waarop de reclame betrekking heeft voor eigen rekening opnieuw te leveren.
 7. Gekochte zaken kunnen in geval van reclamaties slechts door koper worden geretourneerd nadat hierover met verkoper overeenstemming is bereikt.

Artikel 17. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan verkoper afhankelijk is; de omstandigheid dat verkoper een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; overheidsmaatregelen, zoals import- of exportbeperkingen, die verkoper verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen; bovenmatig ziekteverzuim; terroristische aanslagen; beperking of stopzetting van de levering van energie al of niet door openbare nutsbedrijven; brand; stagnatie door vorstverlet of andere weersinvloeden; computerstoringen en algemene vervoersproblemen.
 2. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde casu quo het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18. Intellectuele- en industriële eigendomsrechten

 1. Alle rechten van industriële of intellectuele eigendom met betrekking tot de van verkoper afkomstige dan wel door haar ontwikkelde of beschikbaar gestelde modellen, zaken en/of tekeningen worden en blijven uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van verkoper, ongeacht het aandeel van koper of van door hem ingeschakelde derden in de totstandkoming daarvan. De uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan verkoper voorbehouden.
 2. Alle door verkoper verstrekte tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens blijven eigendom van verkoper en moeten op verzoek van verkoper direct aan verkoper worden teruggezonden.
 3. Koper is niet gerechtigd om de in het vorige lid van dit artikel genoemde bescheiden en gegevens te vermenigvuldigen, na te maken en/of aan derden te verstrekken of ter inzage te geven.
 4. Ingeval van verkoop en/of montage naar tekeningen, modellen of andere aanwijzingen, in de ruimste zin des woord, welke verkoper van koper heeft ontvangen, draagt koper de volle verantwoordelijkheid dat door verkoop en/of montage van de betreffende zaak geen merk, octrooi of soortgelijk recht van derden wordt aangetast. Indien een derde op grond van enig beweerd recht tegen de verkoop bezwaar maakt, is verkoper gerechtigd terstond de werkzaamheden ter zake te staken, daarvan kennis te geven aan koper en van deze schadevergoeding te vorderen, zonder dat verkoper jegens koper tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Koper zal verkoper ter zake van aanspraken van derden als hier bedoeld ten volle vrijwaren.

Artikel 19. Rechtsverwerking

 1. Koper dient eventuele opgetreden schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij verkoper te melden. Schade die niet binnen deze termijn door koper is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 2. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door koper jegens verkoper ter zake van of naar aanleiding van enige overeenkomst vervalt casu quo verjaart na verloop van één jaar nadat koper op de hoogte was casu quo op de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding daartoe.

Artikel 20. Conversie

 1. Indien enige in deze voorwaarden genoemd, en voor de verkoper toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.

Artikel 21. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 1. Alle transacties en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlandse recht.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houdende met een aanbieding of overeenkomst van of met verkoper zullen uitsluitend beslecht worden door de Rechtbank Gelderland, één en ander met inachtneming van de bevoegdheid van de kamer van kantonzaken van deze rechtbank.
 3. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22. Wijziging van de voorwaarden, vertalingen

 1. Verkoper is bevoegd eenzijdig de voorwaarden te wijzigingen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan koper toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
 2. De Nederlandse tekst en uitleg van de voorwaarden is leidend.

Handige links